to Home Page Back Русская версия
     
   

     
   

PERSONNEL

 

Shmalhausen V.I.

Shmalhausen V.I.
ScD

Koryabin A.V.

Koryabin A.V.
PhD

Larichev A.V.

Larichev A.V.
PhD

Nikolaev I.P.

Nikolaev I.P.
PhD

Iroshnikov N.G.

Iroshnikov N.G.
PhD

Andreeva M.S.

Andreeva M.S.
PhD

Goncharov A.S.

Goncharov A.S.
PhD

Mitrakov S.V.

Mitrakov S.V.
Engineer

LABORATORY GRADUATES
 

   

Resnyansky A.Yu.

Resnyansky A.Yu.
 

Nesteruk K.S.

Nesteruk K.S.
 

Ivanov P.V.

Ivanov P.V.

PhD

Uraev D.V.

Uraev D.V.

PhD